سایت دلفین دریای آرام

ملاقات با دکتر عبدالحمید الحصونة (نماینده شهر ناصریه عراق)
 ۱۳۹۴/۶/۲۴  نوشته شده در

این ملاقات جهت رایزنی و گفتگو در زمینه بسته بندی و تصفیه آب شهر ناصریه عراق در تاریخ مرداد 1394صورت پذیرفت.